Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se vztahují na služby poskytované právnickým osobám, fyzickým podnikajícím osobám a spotřebitelům (dále jen „Zákazník“, nebo „Kupující“) při nákupu zboží a služeb obchodní společnosti MoniMark s.r.o., IČ 08502188, se sídlem Evropská 516/10, 160 00 Praha 6, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 352654 (dále jen „Dodavatel“, „Prodávající“), kdy Kupující uzavřel Objednávku prostřednictví eshopu Dodavatele, emailem nebo telefonicky (dále jen „Další způsoby“) a dále při poskytnutí právního zastoupení advokátem nebo patentovým zástupce při správním řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví v Praze či před Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví při registraci ochranné známky (dále jen „Advokát“ nebo „Patentový zástupce“).

1.2 Kontaktní údaje Prodávajícího:

 • adresa: Vrchlického 678/19, 500 02 Hradec Králové
 • email: [email protected]
 • telefon: +420 777 725 099
 • bankovní účet: 2901692920/2010

1.3 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí objednávek uzavíraných mezi Dodavatelem a Zákazníkem při prodeji všech služeb poskytovaných Dodavatelem Zákazníkovi, zejména služby poskytované při registraci ochranných známek, prodloužení platnosti ochranných známek (loga, značky, sloganu, názvu produktu aj.), hlídaní (monitoringu) a rešerši ochranných známek (dále jen „Služby“ nebo „Služba“).

1.4 Dodavatel je oprávněn kdykoli změnit VOP. Nové VOP jsou účinné dnem jejich zveřejnění na webové stránce www.monimark.eu/vseobecne-obchodni-podminky. Má se za to, že Zákazník, který poptává Služby prostřednictvím eshopu, emailem, telefonicky, poté, co změna podmínek nabyla účinnosti, s novými podmínkami souhlasí. V případě změny těchto smluvních podmínek se dosavadní vztahy mezi Dodavatelem a Zákazníkem řídí zněním smluvních podmínek platných ke dni, kdy došlo ze strany uživatele k objednání Služby.

1.5 Spotřebitelem ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen „OZ“) je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

1.6 Podnikatelem ve smyslu § 420 OZ se rozumí ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele. Pro účely ochrany spotřebitele a pro účely § 1963 OZ se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

1.7 Ochrannou známkou se rozumí označení grafického znázornění, tvořené zejména slovy, písmeny, číslicemi, barvou, kresbou nebo tvarem výrobku či jeho obalu, určené k rozlišení výrobků nebo služeb.

1.8 Třída ochranné známky je třída Mezinárodního třídníku výrobků a služeb (NICESKÉ TŘÍDĚNÍ), do které spadají zboží nebo služby poskytované pod danou ochrannou známkou.

II. Uzavření smlouvy

2.1 K objednání Služby slouží elektronický formulář na webových stránkách Dodavatele www.monimark.eu nebo písemná Objednávka dopisem, emailem nebo telefonicky (dále jen „Objednávka“).

2.2 Pro řádné podání Objednávky je třeba elektronický formulář vyplnit všemi potřebnými údaji a odeslat jej Dodavateli. Zákazník má možnost vytisknout si pro svoji potřebu odeslanou Objednávku.

2.3 Smlouva o koupi Služby mezi Dodavatelem a Zákazníkem je uzavřena okamžikem akceptace ze strany Dodavatele (odesláním potvrzovacího emailu odeslaného Dodavatelem na email Zákazníka) nebo písemným potvrzením do emailu při telefonické či emailové Objednávce.

2.4 Objednáním Objednávky Zákazník souhlasí s těmito VOP a potvrzuje závaznost Objednávky. Po odeslání Objednávky obdrží Zákazník automatický email s informací o zařazení jeho Objednávky do objednávkového systému na elektronickou adresu uvedenou v objednávce (potvrzení Objednávky).

2.5 Dodavatel se zavazuje sdělit před uzavřením smlouvy všechny rozhodné skutečnosti, seznámit Zákazníka s ceníkem jednotlivých Služeb.

2.6 Zákazník bere na vědomí, že udělí Dodavateli plnou moc určenou k jednání směřujícímu k registraci ochranné známky či jiné služby, v rozsahu požadovaném pro poskytnutí Služby, kdy za tímto účelem bude Zákazníkovi vystavena plná moc k právnímu jednání.

2.7 V případě zájmu Zákazníka o registraci ochranné známky se Advokát nebo Patentový zástupce zavazuje zajistit přípravu a podání žádosti o registraci ochranné známky k příslušnému národnímu, či nadnárodnímu registrátorovi v jehož působnosti je ochrana průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“ nebo „Úřad průmyslového vlastnictví“). Standardní registrace ochranné známky je provedena v souladu s právními předpisy do maximálně tří tříd ochranných známek. Další třídy budou registrovány na základě individuální dohody Advokáta (Patentového zástupce) a Zákazníka.

2.8 Smluvní strany se dohodly, že je Služba poskytnuta zajištěním lustrace (rešerše), podáním přihlášky k příslušnému úřadu a zastupováním v řízení před úřadem při registraci Advokátem nebo Patentovým zástupcem, ostatní úkony nejsou součástí této Služby (zastupování při námitkovém řízení, spory vyplývající při registraci aj.). Dodavatel poskytne Zákazníkovi další požadované Služby dle platného ceníku Dodavatele.

2.9 Smluvní strany se dohodly, že pokud je Zákazníkem spotřebitel, započne Advokát nebo Patentový zástupce s úkony k registraci ochranné známky až po uplynutí 14denní lhůty k odstoupení spotřebitele od smlouvy bez udání důvodu, ledaže Zákazník (spotřebitel) výslovně požádá o započetí úkonů vedoucích k registraci ochranné známky nebo jiné Služby před uplynutím výše uvedené lhůty. V takovém případě nemá právo spotřebitel od smlouvy odstoupit.

2.10 Pro vyloučení pochybností Dodavatel dodává veškeré služby Kupujícímu dle Objednávky Služeb dle článku V. těchto VOP výlučně prostřednictvím osob oprávněných poskytovat právní služby a služby patentových zástupců, a to dle zákona 85/1996 Sb. zákona o advokacii a dle zákona č. 417/2004 Sb. zákona o patentových zástupcích (subdodavatele), byť je uveden Dodavatel jako poskytovatel Služeb (dle těchto VOP nebo na e-shopu Dodavatele.

III. Odstoupení od smlouvy

3.1 Objednatel může zrušit nebo změnit Objednávku bez sankce pouze před tím, než obdrží elektronickou informaci, že Dodavatel potvrdil (akceptoval) objednávku Služeb, nedohodnou-li se strany jinak.

3.2 Pro případ, že jsou Služby poskytovány osobě, která je spotřebitelem dle § 419 OZ, má spotřebitel právo od této smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů dle § 1829 odst. 1 OZ ode dne uzavření smlouvy.

3.3 Odstoupení od této smlouvy musí být Dodavateli odesláno ve lhůtě uvedené odstavci 1. Odstoupení od smlouvy může Zákazník zasílat na adresu sídla Dodavatele či na adresu elektronické pošty Dodavatele.

3.4 V případě odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele vrátí Dodavatel peněžní prostředky přijaté od spotřebitele do třiceti (30) dnů od odstoupení od smlouvy spotřebitelem, a to stejným způsobem jakým je Dodavatel od spotřebitele přijal, nedohodnou-li se strany jinak.

3.5 Dodavatel spotřebiteli sděluje, že Zákazník spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy ve smyslu § 1837 OZ, v případech, kdy došlo k poskytování Služeb Zákazníkovi spotřebiteli, jestliže byly plněny nebo splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od této smlouvy.

3.6 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z této smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, www.coi.cz.

IV. Cena služeb, platební podmínky

4.1 Cena Služeb Dodavatele a Advokáta je uvedena ve zvláštním ceníku zveřejněných na webových stránkách Dodavatele.

4.2 Bude-li zákazník v prodlení s úhradou za Služby či jejich část, Dodavatel má právo Služby Zákazníkovi neposkytnout, či jejich poskytování zastavit, a to až do okamžiku úplné úhrady za Služby.

4.3 Pro případ neposkytnutí Služby či pozastavení Služby z důvodu prodlení na straně Zákazníka, nenese Dodavatel, Advokát nebo Patentový zástupce žádnou odpovědnost za případnou ztrátu obsahu a dále Dodavatel, Advokát nebo Patentový zástupce nenese žádnou odpovědnost za případnou škodu, která by Zákazníkovi tímto postupem vznikla.

4.4 Zákazník je v případě prodlení s úhradou ceny za Služby či její část povinen uhradit cenu Služby a taktéž smluvní úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky, a to za každý den prodlení.

4.5 Pokud je zákazník spotřebitelem, dohodly se strany, že v případě prodlení s úhradou ceny za Služby či její část povinen tento Zákazník uhradit cenu Služby a taktéž smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky, a to za každý den prodlení.

4.6 Cenu za Službu je Zákazník povinen uhradit bankovním převodem na účet Dodavatele, nebo využitím platební brány.

4.7 Zákazník službu Hlídání (monitoring) ochranné známky dle článku 5 odst. 3 platí vždy na fakturační období dopředu, a to roční, nebo měsíční období (dále jen „Předplatné“).

4.8 Pokud Zákazník nezaplatí do posledního dne data, na kdy má uhrazeno Předplatné, služba Hlídání (monitoring) ochranné známky bude automaticky zrušena k poslednímu dni období, na kdy je Předplatné uhrazeno.

4.9 Zákazník může Předplatné uhradit bankovním převodem, nebo online platbou pomocí platební karty. Úhrada za předplatné bude automaticky strhávána každý měsíc/rok v den, kdy mu končí předešlé období Předplatného, s tímto ujednáním výslovně Zákazník souhlasí. Zákazník při platbě odsouhlasí, že si může Dodavatel pamatovat jeho platební kartu a od další platby smí peníze strhávat automaticky. Ostatní podmínky platby se řídí podmínkami poskytovatele platebního systému Dodavatele.

4.10 V případě, že Zákazník při vyplnění objednávky odsouhlasí Opakovanou platbu, zašle mu Dodavatel do sedmi pracovních dnů od provedení první platby potvrzení o nastavení Opakované platby prostřednictvím e-mailu uvedeného v objednávce služby. Zároveň Dodavatel vždy sedm dnů před Opakovanou platbou Kupujícího o této skutečnosti upozorní e-mailem na adresu, kterou uvedl v Objednávce, spolu s pokynem, jak může Kupující Opakované platby zrušit.

4.11 Zákazník si může vyzkoušet službu Hlídání (monitoring) ochranné známky od Dodavatele, a to ve 14 denní zkušební verzi – Zákazník může Služby vyzkoušet v rámci nezávazné objednávky. Zákazník musí zvolit typ platby „Na zkoušku – platba za 14 dní“. Po odeslání této nezávazné objednávky Zákazníkovi přijde od Dodavatele email s platebními údaji a zálohovou fakturou se splatností do 14 dnů. Pokud nebude faktura Zákazníkem uhrazena do data splatnosti na této faktuře uvedeného, služba Hlídání (monitoring) ochranné známky po 14 dnech skončí a objednávka bude automaticky zrušena. Zákazníkovi nadále nebude služba Hlídání (monitoring) ochranné známky od Dodavatele poskytována, tedy Dodavatel nebude hlídat (monitorovat) ochranné známky.

4.12 Každý Zákazník může pro stejné identifikační číslo vyzkoušet tuto službu „Na zkoušku – platba za 14 dní“ pouze jedenkrát. Opakované užití stejného identifikačního čísla k využití služby „Na zkoušku – platba za 14 dní“ se Zákazníkovi zakazuje.

V. Druhy dodávaných služeb

1) Registrace ochranné známky

 • Dodavatel poskytuje Zákazníkovi před registrací ochranné známky základní lustraci (rešerši) ochranné známky spočívající v kontrole, zda již není registrována stejná nebo obdobná ochranná známka či zda je ochranná známka zaregistrovatelná v souladu se zákonem. Pro případ, že by známka nebyla v souladu s pravidly pro registraci ochranné známky, doporučí Dodavatel Zákazníkovi změnu, aby byla přihláška ochranné známky akceptována u příslušného úřadu průmyslového vlastnictví. Pokud by i přes doporučení Dodavatele Zákazník trval na registraci ochranné známky v požadovaném znění, nese Zákazník výhradně odpovědnost za vady a následky s tím spojené. Zákazník může u Dodavatele objednat podrobnou lustraci ochranné známky – služba „Rešerše ochranné známky“. Práva a povinnosti individuálních požadavků se řídí dohodou Zákazníka a Dodavatele a dále platným ceníkem. Dodavatel neodpovídá za případné odmítnutí registrace ochranné známky příslušným úřadem průmyslového vlastnictví, resp. neodpovídá za odlišný právní názor příslušného úřadu a nevyhovění žádosti o registraci ochranné známky Zákazníka. Zastoupení Zákazníka při správním řízení – registraci ochranné známky je poskytnuto Advokátem nebo Patentovým zástupcem v souladu s právními předpisy ČR.
 • Pokud Zákazník neposkytne Dodavateli potřebnou součinnost při poskytování služeb dle těchto VOP do 3 měsíců ode dne vyplnění objednávkového formuláře v eshopu (emailem, telefonické objednávky), příp. do 3 měsíců ode dne poslední komunikace s Dodavatelem, pak se odměna za službu uhrazená uživatelem nevrací a náleží Dodavateli jako odměna za dosud vykonané práce.
 • Pokud je ze strany Úřadu průmyslového vlastnictví požadováno doplnění týkající se registrace ochranné známky Zákazníka, pak je Zákazník povinen Advokátovi nebo Patentovému zástupci poskytnout součinnost. Platí, že pokud Zákazník nemá o další poskytování služeb ze strany Dodavatele zájem (neposkytuje potřebnou součinnost), pak se spolupráce považuje za ukončenou. V takovém případě se strany dohodly, že odměna za dosud poskytnuté služby je splatnou ve výši částky, která byla k tomuto dni Zákazníkem uhrazena ve prospěch Dodavatele.
 • Advokát nebo Patentový zástupce neodpovídají za škody či za neprovedení registrace ochranné známky způsobené nečinností a neposkytnutí součinnosti Zákazníka.
 • V případě, že Advokát nebo Patentový zástupce, nebo Dodavatel vyhodnotí, že poskytnutím služeb dle těchto VOP by mohlo dojít ke střetu zájmů či poškození dobrého jména Dodavatele, či Zákazníků, kterým již byla služba ze strany Dodavatele/ Advokáta nebo Patentového zástupce poskytnuta (konflikt zájmů Dodavatele, Zákazníků Advokáta nebo Patentového zástupce), je oprávněn smlouvu(y) vypovědět s tím, že Zákazník je povinen uhradit poměrnou část ceny za již dodané služby (zejména provedení lustrace a ostatní poradenství v oblasti registrace ochranných známek) v případě, že Zákazníkovi byly tyto služby před výpovědí ze strany Dodavatele poskytnuty.
 • Ochranná známka po zápisu platí deset let ode dne podání přihlášky. Zápis ochranné známky se na žádost vlastníka ochranné známky obnoví, a to vždy na dalších 10 let. Žádost o obnovu zápisu ochranné známky se podává nejdříve 12 měsíců před skončením doby platnosti a nejpozději v dodatečné lhůtě 6 měsíců po uplynutí doby platnosti známky. Dodavatel poskytuje službu „Obnova nebo prodloužení ochranné známky na území ČR“.

2) Obnova nebo prodloužení ochranné známky na území ČR

 • Každý Zákazník, jež je vlastníkem ochranné známky registrované u Úřadu průmyslového vlastnictví, nebo jedná jménem Vlastníka, má možnost objednání služby „Obnova nebo prodloužení ochranné známky na území ČR“ – v rámci správního řízení je Zákazník zastoupen Advokátem nebo Patentovým zástupce.
 • Zákazník je povinen před poskytnutím služby „Obnova nebo prodloužení ochranné známky na území ČR označit ochrannou známku jejíž platnost požaduje obnovit či prodloužit a Dodavatel či jím zvolená osoba provede lustraci (rešerši) Zákazníkem označené ochranné známky, tedy prověří, zda je provedení obnovy nebo prodloužení ochranné známky u Úřadu průmyslového vlastnictví ČR možné. Následně je zákazník v případném správním řízení zastoupen Advokátem nebo Patentovým zástupcem.
 • Dodavatel, Advokát nebo Patentový zástupce neodpovídají za případné odmítnutí obnovy či prodloužení platnosti ochranné známky Úřadem průmyslového vlastnictví, resp. neodpovídá za odlišný právní názor příslušného úřadu a nevyhovění žádosti.
 • Pokud Zákazník neposkytne Dodavateli potřebnou součinnost při poskytování služeb dle těchto VOP do 3 měsíců ode dne vyplnění objednávkového formuláře v eshopu (emailem, telefonické objednávky), příp. do 3 měsíců ode dne poslední komunikace s Dodavatelem, pak se odměna za službu uhrazená Zákazníkem nevrací a náleží Dodavateli jako odměna za dosud vykonané práce.
 • Pokud je ze strany Úřadu průmyslového vlastnictví požadováno doplnění týkající se ochranné známky Zákazníka, pak je Zákazník povinen Advokátovi nebo Patentovému zástupci poskytnout součinnost (nebo jím pověřené oprávněné osobě). Platí, že pokud Zákazník nemá o další poskytování služeb ze strany Dodavatele, Advokáta nebo Patentového zástupce zájem (neposkytuje potřebnou součinnost), pak se spolupráce považuje za ukončenou. V takovém případě se strany dohodly, že odměna za dosud poskytnuté služby je splatnou ve výši částky, která byla k tomuto dni Zákazníkem uhrazena ve prospěch Dodavatele.
 • Dodavatel/ Advokát nebo Patentový zástupce neodpovídají za škody či za neprovedení obnovy nebo prodloužení registrace ochranné známky způsobené nečinností Zákazníka.
 • V případě, že Dodavatel, Advokát nebo Patentový zástupce vyhodnotí, že poskytnutím služeb dle těchto VOP by mohlo dojít ke střetu zájmů či poškození dobrého jména Dodavatele, či Zákazníků, kterým již byla služba ze strany Dodavatele, Advokáta nebo Patentového zástupce poskytnuta (konflikt zájmů Dodavatele a Zákazníků), je oprávněn smlouvu(y) vypovědět s tím, že Zákazník je povinen uhradit poměrnou část ceny za již dodané služby (zejména provedení lustrace a ostatní poradenství v oblasti registrace ochranných známek) v případě, že Zákazníkovi byly tyto služby před výpovědí ze strany Dodavatele poskytnuty, a to dle platného ceníku.
 • Obnovou nebo prodloužením ochranné známky získá vlastník ochranné známky výlučné právo na její užívání. Platnost obnovené, či prodloužené ochranné známky je 10 let. Platnost lze prodlužovat vždy o dalších 10 let i opakovaně.

3) Hlídání nebo rešerše ochranné známky

 • Každý Zákazník má možnost si u Dodavatele objednat službu „Hlídání nebo rešerši ochranné známky“.
 • Zákazník je povinen před poskytnutím služby „Hlídání nebo rešerše ochranné známky“ označit ochrannou známku, jejíž rešerši nebo hlídání (monitoring) požaduje po Dodavateli.
 • Na základě provedené (připsané) úhrady za „Rešerši ochranné známky“ provede Dodavatel či jím zvolená osoba lustraci Zákazníkem označené ochranné známky. Rešerše ochranné známky spočívá v prohledání databáze ochranných známek, zda již není registrována ochranná známka stejného či obdobného slovního či jiného vyjádření, která by byla v potenciální kolizi se Zákazníkem zapisovanou nebo označenou ochrannou známkou.
 • Služba „Hlídání (monitoring) ochranné známky“ spočívá v tom, že Dodavatel či jím zvolená osoba po předem sjednaném období monitorují (hlídají) nově zapsané ochranné známky, které by mohly být potencionálně kolizní a přihlášky ochranných známek, které mohou poškozovat práva vlastníka Zákazníkem označené ochranné známky podané k registraci k příslušnému národnímu, či nadnárodnímu registrátorovi v jehož působnosti je ochrana průmyslového vlastnictví.
 • V případě, že Dodavatel či jím pověřená osoba vyhodnotí, že ve sjednaném období byla zapsaná, nebo má být zapsána potencionálně kolizní ochranná známka či přihláška ochranné známky, která může poškozovat práva vlastníka Zákazníkem označené ochranné známky. O této skutečnosti informuje Zákazníka spolu s doporučením dalšího řešení.
 • Dodavatel v rámci jím poskytovaných Služeb neposkytuje právní služby. Má-li zákazník zájem o poskytnutí právních služeb, Zákazník může Dodavatele požádat o kontakt na spolupracujícího Advokáta při poskytování těchto služeb (Patentový zástupce). Všechna práva k poskytnutým právním službám se řídí případnými ujednání mezi Zákazníkem a dodavatelem těchto právních služeb. Dodavatel neodpovídá za přerušení nebo omezení poskytování Služeb v důsledku jednání třetích osob, zásahu vyšší moci nebo z důvodu poruchy zařízení jiných dodavatelů (např. výpadky elektrické energie, konektivity apod.).

VI. Termín dodání, reklamace služeb

6.1 Dodavatel započne s veškerými kroky k poskytnutí Služby bez zbytečného odkladu poté, co Zákazník uhradí cenu za poskytovanou Službu.

6.2 Zákazník je oprávněn reklamovat poskytnuté Služby, pokud mu tyto nebyly poskytnuty řádně, a to písemně na adresu sídla Dodavatele nebo prostřednictvím emailu na adresu [email protected]. Dodavatel je povinen reklamaci vyřídit ve lhůtě 30 dnů a o výsledku reklamačního řízení vyrozumět Zákazníka buď prostřednictvím emailové adresy uživatele, nebo zasláním informací o vyřízení reklamace na adresu Zákazníka. Práva a povinnosti uživatele a Dodavatele v rámci reklamace poskytnutých služeb se řídí příslušnými ustanoveními § 1914 a násl. OZ.

6.3 Právní služby spojené se zastoupením Zákazníka před Úřadem průmyslového vlastnictví jsou poskytovány Advokátem zapsaným v seznamu advokátů vedených Českou advokátní komorou nebo Patentovým zástupcem zapsaným v seznamu patentových zástupců vedených Komorou patentových zástupců ČR. Dodavatel neposkytuje právní služby ve smyslu § 2 zákona č. 85/1996 Sb. zákona o advokacii. Smluvní vztah Zákazníka při zastupování během správního řízení vzniká mezi Advokátem nebo Patentovým zástupcem, jako zástupce Zákazníka během tohoto řízení při registraci ochranné známky.

VII. Doručování

7.1 Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že veškeré právní jednání učiněné dle těchto VOP mohou být doručovány doporučeně poštou a emailem zadaným v objednávce nebo datovou schránkou. V případě doručování emailem musí být vykázáno odeslání druhé straně (potvrzení o odeslání).

7.2 Smluvní strany prohlašují, že adresy uvedené v objednávce jsou současně adresami pro doručování.

7.3 Smluvní strany se zavazují, že v případě změny sídla či adresy pro doručování se budou bez zbytečného odkladu o takovéto skutečnosti informovat. V případě porušení této povinnosti nesou odpovědnost za škodu, která v důsledku této skutečnosti vznikne.

7.4 Zpráva je doručena:

 • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
 • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

VIII. Ochrana osobních údajů

8.1 Ochrana osobních údajů Zákazníka, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.2 Zákazník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „Osobní údaje“).

8.3 Zákazník souhlasí se zpracováním Osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z Objednávky.

8.4 Nezvolí-li Zákazník jinou možnost, souhlasí se zpracováním Osobních údajů Prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Zákazníkovi. Souhlas se zpracováním Osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření Kupní smlouvy.

8.5 Kupující bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje při Objednávce uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých Osobních údajích.

8.6 Zpracováním Osobních údajů Zákazníka může Prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.

8.7 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.8 Zákazník potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů.

8.9 Dodavatel shromažďuje a uchovává Zákazníkem zadané Osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečené databázi. Dodavatel je povinen zajistit, aby uvedené údaje nebyly zpřístupněny třetím osobám (vyjma osob poskytujících služby pro Dodavatele – účetní, poskytovatel platebního systému aj.), nepoužít údaje v rozporu s jejich účelem, tj. jinak než pouze pro vlastní potřebu.

8.10 Zákazník bere na vědomí, že v souvislosti s jeho přístupem k webové stránce www.monimark.eu mohou být automaticky shromažďovány určité informace, jako jsou např. IP adresa, datum a čas přístupu na webovou stránku, informace o internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení jazyka. Dále mohou být zpracovávány informace o chování uživatele na těchto webových stránkách, tj. např. jaké odkazy na těchto webových stránkách navštívil (tzv. „cookies“).

8.11 Získané Informace o chování uživatele na webu jsou anonymizované, a proto je ani Dodavatel nedokáže přiřadit konkrétnímu uživateli, tj. konkrétní osobě.

8.12 Další práva a povinnosti Ochrany osobních údajů jsou upraveny v Zásadách o zpracování osobních údajů, které jsou nedílnou součástí objednávky.

IX. Závěrečná ustanovení

9.1 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

9.2 Kupní smlouva včetně VOP je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a je zpřístupněna pouze na žádost Zákazníka.

9.3 Spory vzniklé mezi smluvními stranami v souvislosti s plněním dle těchto VOP, budou rozhodovat věcně a místně příslušný soud v České republice.

9.4 Pro místní příslušnost je rozhodný obecný soud Prodávajícího (sídlo prodávajícího) v případech sporů vzniklých mezi Dodavatelem a zákazníkem jako právnickou osobou, nebo podnikají fyzickou osobou, a to v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu.

9.5 Aktuálně platné a účinné všeobecné obchodní podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách Dodavatele a každý Zákazník je při Objednávce Služeb na tyto upozorněn a má se s nimi možnost seznámit.

9.6 Prodávající je oprávněn všeobecné obchodní podmínky doplňovat či měnit v souvislosti se změnou platných právních předpisů a v souvislosti se změnou na trhu Služeb, které Prodávající nabízí. Starší verze všeobecných obchodních podmínek a reklamačního řádu je možné obdržet na vyžádání u Prodávajícího.

Tyto VOP byly vydány dne 8. 11. 2022

Radek Lekeš
jednatel