Poučení spotřebitele

ve smyslu ust. § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen jako „Poučení“)

realizované ze strany obchodní společnosti MoniMark s.r.o., IČ 08502188, se sídlem Evropská 516/10, 160 00 Praha 6, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 352654 (dále jako „Prodávající“).

Prodávající tímto poučuje každého konkrétního Kupujícího (v souvislosti s kupní smlouvou, kterou Kupující hodlá uzavřít s Prodávajícím):

 • Cena služby je určena ceníkem Prodávajícího.
 • Prodávající upřednostňuje bezhotovostní způsob úhrady dané služby.
 • Kupní smlouva je uzavírána v souladu s občanským zákoníkem, práva Kupujícího z případného vadného plnění služeb, stejně jako podmínky těchto práv, se řídí ustanoveními § 1914 a násl. OZ (zejména viz § 1914 až 1925 OZ).

Zvláštní poučení Kupující o možnosti odstoupit od Kupní smlouvy, byla–li tato uzavřena mimo prostory obvyklé pro podnikání Prodávajícího (k tomu viz i ustanovení § 1828/2 OZ):

 • Kupující má právo odstoupit od Kupní smlouvy (i bez udání důvodu), a to do 14 dnů od uzavření této smlouvy.
 • Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Kupní smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy (vzorový formulář naleznete na webových stránkách www.monimark.eu/odstoupeni-od-kupni-smlouvy.pdf):
  • o jméno a příjmení Kupujícího, obchodní firmu/název, adresu sídla a případně Vaše telefonní a faxové číslo a e-mailovou adresu.
  • o Formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxu nebo e-mailu).
  • o Nebo můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (viz odkaz výše), není to však Vaší povinností.
 • Lhůta pro odstoupení od Kupní smlouvy je zachována, je-li sdělení o uplatnění práva odstoupit od kupní smlouvy před uplynutím lhůty k odstoupení.

Dodavatel spotřebiteli sděluje, že kupující zákazník v postavení spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy ve smyslu § 1837 OZ, v případech, kdy došlo k poskytování Služeb Zákazníkovi spotřebiteli, jestliže byly plněny nebo splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od této smlouvy.

Veškerá práva a povinnosti zákazníka se řídí všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi Prodávajícím a Kupujícím.